https://www.fjordrentals.com/no/generelle-leievilkår

Paragraf 1 – Definisjoner

I disse generelle vilkårene skal følgende definisjoner gjelde:

1. Utleier: Eieren av fritidsboligen, herved representert ved Fjord Rentals, hvis firmaopplysninger er inkludert i paragraf 2.

2. Leietaker: Den motparten eller forbrukeren som utleieren har inngått en avtale med.

3. Avtale: En avtale om (ut)leie av en fritidsbolig og som anses å være inngått mellom leietaker og utleier.

4. Leiepris/leiebeløp: Det skyldige beløpet for leie av fritidsboligen, bestående av prisen per overnatting ganget med antall avtalte overnattinger. Leieprisen kan økes med øvrige kostnader og depositum.

5. Øvrige kostnader: Andre kostnader knyttet til leie/utleie av leieobjektet som bæres av leietaker, for eksempel rengjøringskostnader, turistskatt og administrasjonskostnader.

6. Forskuddsbetaling: Den delen av leieprisen som leietakeren skylder utleieren ved bestilling.

7. Depositum: Beløpet som leietakeren betaler til utleieren på forhånd eller ved ankomst til fritidsboligen for eventuelle kostnader, skader eller forsvunne objekter som leietakeren er ansvarlig for

8. Ankomst- og avreisetidspunkt: Tidspunktene som er avtalt mellom leietaker og utleier for ankomst til og avreise fra fritidsboligen.

9. Part(er): Leietaker og utleier sammen eller separat som individuelle kontraktsparter.

10. Skriftlig: Melding via e-post, post eller WhatsApp.

11. Tredjepart(er): Andre fysiske eller juridiske personer som ikke er en del av denne avtalen.

12. Leieobjekt: Den aktuelle fritidsboligen som leies ut av utleieren til leietakeren.

13. Tjenester: Utleie av fritidsboliger til rekreasjonsformål og dermed utleiers tilgjengeliggjøring av leieobjektet for leietaker.

Paragraf 2 – Fjord Rentals identitet

Bedriftens navn: Fjord Rentals B.V.

Gatenavn og -nummer: Van der Houven van Oordtlaan 2

Postnummer og hovedkontor: 7316 AH Apeldoorn, Nederland

Handelskammernummer: 88202437

Paragraf 3 – Generelle bestemmelser

1. Disse generelle leievilkårene gjelder for ethvert tilbud og alle utleiers (rettslige) handlinger, og for enhver avtale som er inngått mellom utleier og leietaker. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) alle reservasjoner og avtaler knyttet til leie av en fritidsbolig som utleier tilbyr.

2. Dersom avtalen inngås elektronisk, kan som avvik fra foregående ledd og før avtalen inngås, teksten i disse generelle leievilkårene gjøres tilgjengelig elektronisk for leietakeren på en slik måte at den enkelt kan lagres av leietakeren på en varig databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, skal det før avtalen inngås gis informasjon om hvor det er mulig å gjøre seg kjent med de generelle leievilkårene elektronisk, og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra leietakeren, enten elektronisk eller på annen måte.

3. Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt, er anvendelsen av andre (generelle) leievilkår utelukket.

4. Avvik fra eller tillegg til disse generelle leievilkårene må være uttrykkelig og skriftlig avtalt for å være gyldige.

5. Dersom utleier ikke alltid krever streng etterlevelse av disse vilkårene, betyr ikke dette at bestemmelsene i disse vilkårene ikke gjelder, eller at utleier på noen måte vil miste retten til å kreve streng etterlevelse av bestemmelsene i disse generelle leievilkårene ved andre anledninger.

6. Dersom og i den grad en bestemmelse i disse generelle vilkårene ikke kan påberopes på grunn av rimelighet og rettferdighet eller dens urimelig tyngende karakter, vil den aktuelle bestemmelsen uansett gis en mening som er så lik som mulig når det gjelder innhold og omfang, slik at den kan påberopes.

7. Utleier kan ikke garantere at arbeidet som er utført av utleier alltid vil gi det resultat som leietaker ønsker. Det aksepterte oppdraget medfører en forpliktelse om beste innsats og ikke en resultatforpliktelse.

8. Utleier har rett til å engasjere tredjeparter for gjennomføring av avtalen.

9. Paragraf 7:404 og/eller 7:407 paragraf 2 i den nederlandske Burgerlijk Wetboek (sivilloven) utelukkes.

10. Avtalen gjelder utleie av fritidsboligen til rekreasjonsbruk, en bruk som i sin natur er av kort varighet i henhold til paragraf 7:232 andre ledd i den nederlandske Burgerlijk Wetboek (sivilloven).

Paragraf 4 – Tilbudet

1. Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt under visse vilkår, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.

2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av leieobjektet. Beskrivelsen skal være detaljert nok til å gjøre det mulig for leietakeren å vurdere tilbudet. Åpenbare forglemmelser eller åpenbare feil vedrørende f.eks. viste beløp, er ikke bindende for utleier.

Paragraf 5 – Avtalen

1. Avtalen inngås i det øyeblikk leietakeren aksepter tilbudet og oppfyller de vilkårene som stilles.

2. Hvis en bestemmelse i disse generelle leievilkårene eller en avtale viser seg å være ugyldig eller annulleres, vil ikke dette påvirke gyldigheten til de generelle leievilkårene eller avtalen som helhet. Partene skal i samråd bli enige om en ny bestemmelse til erstatning for den ugyldige eller annullerte bestemmelsen, der formålet med og omfanget til den ugyldige eller annullerte bestemmelsen i størst mulig grad skal bli tatt hensyn til.

3. Utleier forbeholder seg retten til ikke å gjennomføre en inngått avtale, for eksempel hvis det er rimelig tvil om eller utleier har opplysninger som tilsier at leietaker ikke vil være i stand til å oppfylle sine (økonomiske) forpliktelser. Dersom utleier nekter å gjennomføre avtalen, skal utleier informere leietaker skriftlig om dette innen rimelig tid etter inngåelse av avtalen.

4. Leietakers suspensjons- og oppgjørsrett er utelukket dersom leietaker opptrer i utøvelse av yrkes- eller forretningsvirksomhet.

5. Disse generelle leievilkårene gjelder også for reservasjonen(e) og fremtidige, tilleggs- og/eller oppfølgingsbestilling(er).

6. Hvis leietakeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal utleieren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk.

Paragraf 6 – Reservering og annullering

1. En reservasjon av en fritidsbolig vil kun bli behandlet av utleier dersom leietakeren er 18 (atten) år eller eldre.

2. For å kunne reservere er leietaker forpliktet til å oppgi alle nødvendige (person-)opplysninger om leietaker og hans eller hennes (med)reisende til utleier i tide. Dette inkluderer i alle fall (men ikke begrenset til) navn, adresse, mobiltelefonnummer/-re og e-postadresse(r). Dersom leietaker unnlater å oppgi de etterspurte opplysningene, kan ikke utleier behandle leieforespørselen eller annullere den allerede bekreftede leieperioden, uten at utleier er forpliktet til å betale erstatning eller annen kompensasjon til leietakeren.

3. I tillegg til bestemmelsene i andre ledd er leietakeren forpliktet til å gi opplysninger om sin egen samt sitt reisefølges fysiske og psykiske tilstand, som er av viktighet for gjennomføringen av avtalen.

4. En forespørsel om reservasjon av leieobjektet/en fritidsbolig skal utelukkende skje skriftlig eller elektronisk ved bruk av et system som utleier har utpekt.

5. Hvis leietaker anmoder om en reservasjon, vil leietaker som mottaksbekreftelse motta en bekreftelse på reservasjonen innen én arbeidsuke, sammen med de generelle leievilkårene og fakturaen. For betaling av fakturaen, se paragraf 13 i disse generelle leievilkårene.

6. Avtalen mellom leietaker og utleier inngås så snart leietaker har betalt forskuddsbetalingen og reservasjonen er skriftlig bekreftet av utleieren. Dersom leietaker ønsker å annullere avtalen etter at avtalen er inngått, gjelder følgende ledd.

7. Hvis leietaker avbestiller senest 365 (tre hundre og sekstifem) dager før ankomstdato, vil leietaker være skyldig en kompensasjon på 15 % av leiesummen (ekskl. omkostninger og depositum)

8. Hvis leietaker avbestiller senest 180 (ett hundre og åtti) dager før ankomstdato, vil leietaker være skyldig en kompensasjon på 30 % av leiesummen (ekskl. omkostninger og depositum)

9. Hvis leietaker avbestiller senest 90 (nitti) dager før ankomstdato, vil leietaker være skyldig en kompensasjon på 50 % av leiesummen (ekskl. omkostninger og depositum)

10. Hvis leietaker avbestiller senest 30 (tretti) dager før ankomstdato, vil leietaker være skyldig en kompensasjon på 75 % av leiesummen (ekskl. omkostninger og depositum)

11. Hvis leietaker avbestiller fra og med 30 (tretti) dager før ankomstdato, vil leietaker være skyldig en kompensasjon på 100 % av leiesummen (ekskl. omkostninger og depositum)

12. Annulleringen slik den er nevnt i de foregående leddene skal meldes skriftlig av leietaker til utleier.

13. Leietakeren skal selv sørge for en annulleringsforsikring, hvis dette ønskes.

Paragraf 7 - Utleierens forpliktelser.

1. I forbindelse med en problemfri gjennomføring av oppholdet er leietaker forpliktet til å følge utleiers og/eller tredjeparts retningslinjer, og leietaker vil bli holdt juridisk ansvarlig for skader som skyldes leietakerens urettmessige oppførsel eller manglende overholdelse av retningslinjene eller disse generelle leievilkårene.

2. Leietakeren er selv ansvarlig for å innhente eventuell tilleggsinformasjon fra de relevante myndighetene der leieobjektet er lokalisert, slik som lokale lover og forskrifter.

3. Leietakeren er selv ansvarlig for å dokumentere sin identitet ved hjelp av et gyldig identitetsdokument som pass (i og utenfor EU), eller nasjonalt identitetskort i EU.

4. Leietakeren er selv ansvarlig for eventuelle nødvendige visum, vaksinasjonsbevis og/eller førerkort.

5. Leietakeren er forpliktet til å sette seg inn i lover og forskrifter og opptre i samsvar med relevante lover og forskrifter i landet der leieobjektet befinner seg.

6. Dersom leietakeren unnlater å oppfylle sitt ansvar som angitt i foregående ledd, er leietakeren selv ansvarlig for dette. Leietakeren bærer dermed alle risikoer og forpliktelser i forbindelse med dette, og må derfor selv betale eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med dette.

7. Leietakeren forplikter seg til å respektere utleieobjektet, inkludert dets innhold og omgivelser, inkludert støynivået i området.

8. Leietakeren er forpliktet til å levere utleieobjektet tilbake til utleier i samme stand som det var ved overlevering fra utleier til leietaker.

9. Det er uttrykkelig ikke tillatt for leietaker å leie eller bruke utleieobjektet med flere personer enn det som er angitt i bestillingsbekreftelsen.

10. Videre er leietaker forpliktet til følgende med hensyn til utleieobjektet:

a. Umiddelbart rapportere eventuelle mangler på, til eller i nærheten av utleieobjektet til utleieren

b. Det er forbudt å røyke i utleieobjektet

c. Det er forbudt å organisere fester i utleieobjektet

d. Ved slutten av leieperioden skal utleieobjektet etterlates ryddet og kostet rent

e. Sengetøy og andre tekstiler skal være tatt av og samlet på et sentralt sted

f. Leietakeren må etterlate alle husholdningsapparater som vaskemaskin, stekeovn eller oppvaskmaskin rene og tomme ved avreise. Hvis ikke dette overholdes, kan rengjøringskostnader bli belastet leietakeren

g. Tøm søppeldunker og kast søppelsekker i avfallscontainerne som er beregnet for dette.

11. Hvis leietaker handler i strid med noen av de foregående leddene,

skylder leietaker utleier en bot på 50,00

(femti) euro per overtredelse. Totalsummen av boten (som umiddelbart vil bli innkrevd)

vil bli motregnet mot depositumet leietaker har innbetalt. Uten at det påvirker

utleiers rett til å kreve tilleggskompensasjon.

12. Det er uttrykkelig ikke tillat med (kjæle)dyr i utleieobjektet. Dette gjelder til enhver tid, med mindre partene har avtalt annet i avtalen.

Paragraf 8 – Inn- og utsjekk

1. Det vil ikke skje en personlig nøkkeloverlevering ved innsjekking og utsjekking i/fra utleieobjektet. Det vises til instruksjoner gitt til leietaker angående nøkkelsafen.

2. Leietaker kan sjekke inn på ankomstdagen fra kl. 16.00 (på ettermiddagen).

3. På avreisedagen må leietakeren sjekke ut senest klokken 10.00 (om morgenen).

Paragraf 9 – Oppløsning

1. Dersom leietakeren unnlater å oppfylle én eller flere av sine forpliktelser, unnlater å gjøre dette i tide eller forsvarlig, blir slått konkurs, søker om (foreløpig) betalingsstans og/eller betalingsutsettelse, likviderer selskapet sitt, samt hvis leietakers eiendeler blir helt eller delvis beslaglagt, har utleier rett til å annullere gjennomføringen av avtalen eller til å si opp og/eller oppløse avtalen helt eller delvis ved lov og uten forutgående varsel om mislighold, ved en skriftlig erklæring, alt etter eget skjønn og alltid uten at det på noen som helst måte berører utleierens rett til erstatning for kostnader, skader og renter.

2. Dersom avtalen opphører på grunn av force majeure, har utleier krav på betaling for de timer som allerede er jobbet eller de investeringer som er foretatt ved tidspunktet for opphør av avtalen.

3. Oppsigelse av en avtale som gjelder utleie av fritidsboligen til rekreasjonsbruk, noe som i sin natur er av kort varighet i henhold til paragraf 7:232 andre ledd i den nederlandske Burgerlijk Wetboek (sivilloven), er ikke mulig.

Paragraf 10 – Ansvar

1. Leietakeren forblir juridisk ansvarlig for skade han har forårsaket, selv om denne skaden først oppdages etter avsluttet opphold.

2. Leietakeren er juridisk ansvarlig for sin(e) (manglende) handling(er) samt handlingene til eventuelle medleietakere og besøkende, samt for skaden(e) de

forårsaker. Leietakeren bør ha en ansvarsforsikring som dekker dette.

3. Klager fra leietakeren som er en konsekvens av at boligen ikke er i samsvar med beskrivelsen på nettstedet, eller at huset eller hagen er dårlig vedlikeholdt ved leietakers ankomst, skal meldes til utleier innen 24 timer etter ankomst.

4. Utleier påtar seg intet ansvar for skade som påføres leietaker og/eller leietakers reisefølge og/eller besøkende eller deres eiendom som følge av oppholdet i utleieobjektet eller hagen rundt.

5. Utleier påtar seg intet ansvar for skade i forbindelse med tyveri, underslag eller tap av gjenstander som befinner seg i leide rom eller på tomten. Disse gjenstandene oppbevares i utleieobjektet eller på Fjord Rentals/utleiers område for eiers og/eller interessehavendes eget ansvar.

6. Dersom utleier likevel kan holdes ansvarlig, er utleier kun ansvarlig for det beløpet som utleiers ansvarsforsikring utbetaler.

Paragraf 11 – Force Majeure

1. I tillegg til bestemmelsene i paragraf 6:75 i den nederlandske Burgerlijk Wetboek (sivilloven), gjelder at manglende oppfyllelse av enhver forpliktelse overfor leietaker fra utleiers side ikke kan tilskrives utleier hvis dette skyldes et forhold som ligger utenfor utleiers kontroll, og som fører til at oppfyllelsen av hans forpliktelser overfor leietaker helt eller delvis forhindres, eller som fører til at man med rimelighet ikke kan forvente at utleier oppfyller sine forpliktelser. Disse forholdene inkluderer manglende leveranser fra leverandører eller andre tredjeparter, (strøm)forstyrrelser, datavirus, ekstreme værforhold, brann(fare), (overhengende) fare for krig, pandemier, epidemier, karantener, fravær som skyldes sykdom, uførhet, streiker og statlige tiltak.

2. Hvis det oppstår en situasjon som omtales i første ledd i denne paragrafen, som fører til at utleier ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor leietaker, vil disse forpliktelsene bli suspendert så lenge utleier ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Dersom force majeure-situasjonen har vart i 30 (tretti) kalenderdager, har begge parter rett til å si opp avtalen helt eller delvis. dette skal gjøres skriftlig. Utleier er i så fall ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuell skade, heller ikke hvis utleier drar fordel som følge av force majeure-situasjonen.

Paragraf 12 – Honorar/priser

1. Alle beløp er i euro og inkluderer servicekostnader, rengjøringskostnader, turistskatt, merverdiavgift og andre avgifter pålagt av myndighetene, med mindre annet er avtalt.

2. De avtalte beløpene er basert på kostnadsbestemmende faktorer på tilbudstidspunktet. Utleier forbeholder seg retten til å belaste leietaker for eventuelle endringer i kostnadsbestemmende faktorer som utleier ikke har rimelig innflytelse over i 3 (tre) måneder etter inngåelse av Avtalen. Dette kan være økning i særavgifter, trygdeavgifter, forsikringsinnbetalinger eller merverdiavgift, inntil maksimalt 20 % av det opprinnelige beløpet.

3. I tillegg har utleier rett til å øke beløpene, som er oppgitt i tilbudet, med mer enn de maksimalt 20 % som ble nevnt i forrige ledd. Leietaker har i så fall rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning på det tidspunkt denne prisendringen trer i kraft. Utleier skal alltid informere leietaker om en slik prisendring 1 (én) måned før prisendringen iverksettes.

4. Et sammensatt tilbud forplikter ikke utleier til å utføre en del av avtalen mot tilsvarende del av det oppgitte beløpet.

5. Rabatter og oppgitte beløp gjelder ikke automatisk for fremtidige avtaler.

Paragraf 13 – Betaling og fakturering av leiebeløpet

1. Leiebeløpet (inkludert kostnader og depositum) betales av leietaker til utleier ved overføring av beløpet til det bankkontonummeret som er oppgitt av utleier, eller ved betaling via iDeal.

2. Med mindre annet er skriftlig avtalt, må en forskuddsbetaling på 40 % (førti prosent) av leiebeløpet betales av leietaker ved bestilling.

3. I prinsippet skal hele leiesummen betales av leietaker til utleier senest 8 (åtte) uker før ankomst i samsvar med bestemmelsene i første ledd i denne paragrafen.

4. For bestillinger gjort innen 8 (åtte) uker før ankomst, skal hele leiesummen betales umiddelbart, uavhengig av bestemmelsene i andre ledd i denne paragrafen

5. Dersom betalingsforpliktelsen (eventuelt etter første putring) ikke oppfylles, vil reservasjonen av leieobjektet bli annullert uten forpliktelse til å tilbakebetale et allerede innbetalt depositum. Videre gjelder annulleringsbetingelsene i paragraf 6 i disse generelle vilkårene.

6. Leietakeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i de oppgitte betalingsopplysningene til utleieren.

7. Hvis leietakerens avreise skjer tidligere enn planlagt - uansett anledning eller årsak - vil dette ikke føre til refusjon av allerede betalt leie og andre kostnader som (men ikke begrenset til) rengjøringskostnader.

8. Dersom utleieren blir nødt til å annullere avtalen på grunn av force majeure eller salg av fritidsboligen eller leieobjektet, skal dette meddeles skriftlig til leietakeren. Utleieren er da forpliktet til umiddelbart å betale tilbake allerede innbetalte beløp. Leietakeren har uttrykkelig ingen andre rettigheter enn å kreve tilbake dette beløpet.

9. I tilfelle (sannsynlig forestående) konkurs, likvidasjon eller betalingsstans eller gjeldssanering i forbindelse med WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen (Lov om gjeldssanering for fysiske personer)), kan utleiers krav mot leietaker og leietakers forpliktelser overfor utleier umiddelbart innkreves.

Paragraf 14 – Depositum

1. Leietaker skal betale et depositum. Depositumet på 500,00 euro som angitt i avtalen må betales sammen med forskuddsbetalingen for bestillingen.

2. Utleier vil holde tilbake et beløp fra dette depositumet dersom leietaker, hans medleietakere, besøkende eller medbrakte kjæledyr har påført skader på boligen, inventaret og/eller bomiljøet, eller dersom betalingsforpliktelsene ikke er blitt overholdt.

3. Leietakeren skal i god tid informere utleier om forventet avreisetidspunkt.

4. Depositumet vil bli refundert av utleier til leietaker innen to (2) uker etter hjemkomst.

5. Leietakeren skal ved oppholdets slutt etterlate ferieboligen ryddet og kostet rent. Det vises til paragraf 7 i disse generelle vilkårene. Servise og tilbehør skal settes rent tilbake i skapene. Møbler som er blitt flyttet skal settes tilbake på plass igjen. Leietaker skal umiddelbart melde fra til utleier om eventuelle skader, defekter eller manglende gjenstander.

6. Etter at leietakeren har reist vil det bli gjennomført en sluttkontroll der det ses etter skader. Hvis det konstateres skader etter at leietaker har forlatt utleieobjektet, har utleier rett til å kreve erstatning av denne skaden fra leietaker.

Paragraf 15 – Inventar

1. Leietaker forplikter seg til å behandle de gjenstander som finnes i utleieobjektet, samt selve utleieobjektet, slik det sømmer seg en god leietaker.

2. Ved avtalens inngang skal det finnes en inventarliste tilgjengelig i utleieobjektet. Leietaker plikter å forlate utleieobjektet i henhold til denne inventarlisten ved leieperiodens slutt.

3. Bortsett fra der det skyldes normal bruk og slitasje, er leietaker ansvarlig for tyveri, skade eller tap av gjenstander på inventarlisten, eller gjenstander som befinner seg i, rundt eller i nærheten av utleieobjektet.

4. Hvis ikke inventaret er komplett, har utleier lov til å holde tilbake (en del av) depositumet.

Paragraf 16 – Klager

1. Hvis det mangler gjenstander i utleieobjektet, eller hvis leietakeren opplever problemer som har forbindelse med avtalen, skal leietakeren umiddelbart, men senest innen 24 (tjuefire) timer etter ankomst eller etter oppdagelse av mangelen, melde fra om dette til utleieren.

2. Dersom en klage ikke meldes til utleieren innen periodene som er angitt i de foregående leddene, anses tjenesten å være i samsvar med avtalen og fungere i samsvar med avtalen.

3. Å klage opphever ikke leietakers betalingsforpliktelse dersom leietakeren opptrer i utøvelse av yrke eller forretningsvirksomhet.

Paragraf 17 – Overføring

1. Leietakers rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen kan ikke overføres uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Denne bestemmelsen gjelder som en klausul med formuerettslig virkning slik det er ment i paragraf 3:83 nr. 2 i den nederlandske Burgerlijk Wetboek (sivilloven).

Paragraf 18 – Eksklusivitet

1. Så lenge avtalen varer, gir leietaker utleier enerett til å utføre den inngåtte avtalen.

Paragraf 19 – Gjeldende rett

1. Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom utleier og leier.

2. Hvis leietaker anses som en forbruker som omfattes av et annet lovverk, gjelder de ufravikelige bestemmelsene i denne loven for leietakeren. Ellers gjelder nederlandsk lov.

3. Tvister mellom partene skal i så stor grad som mulig løses i minnelig samråd. Alle tvister mellom leietaker og utleier vil bli avgjort eksklusivt av den kompetente domstolen i distriktet der utleier er lokalisert.

Paragraf 20 – Overlevelse

1. De bestemmelsene i disse generelle vilkårene og avtalen som er ment å forbli gyldige etter at avtalen er avsluttet vil fortsatt gjelde etter at avtalen er avsluttet.

Paragraf 21 – Endring eller tillegg

1. Utleier har rett til ensidig å endre eller supplere disse generelle vilkårene. Utleier skal i så fall informere leietakeren i god tid om endringene eller tilleggene.

2. Det skal gå minimum 30 (tretti) dager mellom denne meldingen og ikrafttredelsen av endringene eller tilleggene.

3. Dersom endringen gir utleier fullmakt til å yte en tjeneste som avviker vesentlig fra den tjenesten som var lovet, har leietaker rett til å avvise endrede vilkår eller til å heve avtalen.