Fjord Rentals
Fjord Rentals

Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Fjord Rentals B.V. 


Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities. 2

Artikel 2 – Identiteit van Fjord Rentals. 2

Artikel 3 – Algemene bepalingen. 2

Artikel 4 – Het aanbod. 3

Artikel 5 – De Overeenkomst3

Artikel 6 – Reservering en annulering. 4

Artikel 7 – Verplichtingen van de Huurder. 5

Artikel 8 – In- en uitcheck. 6

Artikel 9 – Ontbinding. 6

Artikel 10 – Aansprakelijkheid. 6

Artikel 11 – Overmacht7

Artikel 12 – Honorarium/Prijzen. 7

Artikel 13 – Betaling en facturering huursom.. 8

Artikel 14 – Borgsom.. 8

Artikel 15 – Inventaris. 9

Artikel 16 – Klachten. 9

Artikel 17 – Overdracht9

Artikel 18 – Exclusiviteit9

Artikel 19 – Toepasselijk recht10

Artikel 20 – Survival10

Artikel 21 – Wijziging of aanvulling. 10

 

  

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verhuurder: de eigenaar van de vakantiewoning, bij deze vertegenwoordigd door Fjord Rentals, waarvan de bedrijfsgegevens zijn opgenomen in artikel 2;
 2. Huurder: de wederpartij of consument waarmee Verhuurder een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: een Overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiewoning en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen Huurder en Verhuurder;
 4. Huurprijs/Huurpenningen: het bedrag dat is verschuldigd voor de huur van de vakantiewoning, bestaande uit de prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De Huurprijs kan vermeerderd worden met Kosten en borgsom.
 5. Kosten: overige met de verhuur/huur van het Gehuurde gepaarde kosten die voor rekening van de Huurder komen, waarbij ter illustratie kan worden gedacht aan schoonmaakkosten, toeristenbelasting en administratiekosten."
 6. Aanbetaling: het deel van de Huurprijs dat de Huurder bij boeking aan de Verhuurder is verschuldigd;
 7. Borgsom: het bedrag dat de Huurder vooraf dan wel bij aankomst in de vakantiewoning betaalt aan de Verhuurder voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de Huurder verantwoordelijk is
 8. Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen voor de aankomst bij en het vertrek van de vakantiewoning;
 9. Partij(en): Huurder en Verhuurder tezamen of ieder als individuele contractspartij;
 10. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, per post of per WhatsApp;
 11. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 12. Gehuurde: de betreffende vakantiewoning die ter huur wordt aangeboden door de Verhuurder aan de Huurder;
 13. Diensten: de verhuur van vakantiewoningen voor recreatieve doeleinden en het daarmee ter beschikking stellen van het Gehuurde door Verhuurder.

 

Artikel 2 – Identiteit van Fjord Rentals

Naam bedrijf:                                          Fjord Rentals B.V.
 Straatnaam en nummer:                      Van der Houven van Oordtlaan 2
 Postcode en vestigingsplaats:                          7316 AH Apeldoorn, Nederland
 KvK nummer:                                          88202437

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Verhuurder en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder. Hieronder vallen onder andere (maar niet beperkt tot) alle reserveringen en Overeenkomsten met betrekking tot de huur van een aangeboden vakantiewoning door Verhuurder.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene huurvoorwaarden langs elektronische weg aan de Huurder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene huurvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Huurder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) huurvoorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene huurvoorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Verhuurder kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden altijd het door Huurder gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. Verhuurder is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.
 10. De Overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik dat naar zijn aard van korte duur is ingevolge artikel 7:232 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het Gehuurde. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Huurder mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Verhuurder niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene huurvoorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene huurvoorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Huurder niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Verhuurder weigert, dan zal zij Huurder binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Huurder zijn uitgesloten, indien Huurder handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deze algemene huurvoorwaarden zijn ook van toepassing op de reservering(en) en toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdracht(en).
 6. Indien de Huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Reservering en annulering

1.      Een reservering van een vakantiewoning wordt door de Verhuurder enkel in behandeling genomen indien de Huurder 18 (achttien) jaar of ouder is. 

2.      Voor het maken van de reservering is de Huurder gehouden om alle benodigde (persoons)gegevens van de Huurder en zijn of haar (mede)reizigers tijdig aan de Verhuurder te verstrekken. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend) naam, adres, mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Schiet Huurder tekort in het verstrekken van de gevraagde informatie, dan kan de Verhuurder de huuraanvraag niet in behandeling nemen of de reeds bevestigde verhuurperiode annuleren, zonder dat de Verhuurder is gehouden tot het voldoen van schade of een andersoortige vergoeding aan Huurder. 

3.      De Huurder is in aanvulling op het bepaalde in lid 2 gehouden om bijzonderheden over zijn of haar eigen lichamelijke en geestelijke toestand, dan wel over zijn of haar mede(reizigers), die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst te vermelden.

4.      Een aanvraag voor reservering van het Gehuurde/een vakantiewoning geschiedt uitsluitend Schriftelijk dan wel elektronisch op een door Verhuurder toegewezen systeem.

5.      Indien de Huurder een reservering aanvraagt, ontvangt de Huurder, bij wijze van bevestiging van de ontvangst, binnen één werkweek een bevestiging van de reservering tezamen met de algemene huurvoorwaarden en de factuur. Voor de betaling van de factuur wordt verwezen naar artikel 13 van deze algemene huurvoorwaarden.

6.      De Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder komt tot stand zodra de Huurder de aanbetaling heeft voldaan en de reservering Schriftelijk door de Verhuurder is bevestigd, indien de Huurder na de totstandkoming van de Overeenkomst wenst te annuleren zijn de leden die hierna volgen van toepassing. 

7.      Bij annulering door Huurder uiterlijk 365 (driehonderdzesenvijftig) dagen voor aankomstdatum is door de Huurder een vergoeding verschuldigd van 15% van de huursom (dus excl. Kosten en borg);

8.      Bij annulering door Huurder uiterlijk 180 (honderdtachtig) dagen voor aankomstdatum is door de Huurder een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (dus excl. Kosten en borg);

9.      Bij annulering door Huurder uiterlijk 90 (negentig) dagen voor aankomstdatum is door de Huurder een vergoeding verschuldigd van 50% van de huursom (dus excl. Kosten en borg);

10.  Bij annulering door Huurder uiterlijk tot 30 (dertig) dagen voor aankomstdatum is door de Huurder een vergoeding verschuldigd van 75% van de huursom (dus excl. Kosten en borg);

11.  Bij annulering door Huurder vanaf 30 (dertig) dagen voor aankomstdatum is door de Huurder een vergoeding verschuldigd van 100% van de huursom (dus excl. Kosten en borg);

12.  De annulering zoals in voorgaande leden gesteld, dient door de Huurder Schriftelijk vermeld te worden aan Verhuurder.

13.  Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Huurder

1.      In verband met het goede verloop van het verblijf is de Huurder verplicht richtlijnen van Verhuurder en/of Derde na te leven en wordt de Huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene huurvoorwaarden.

2.      De Huurder is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten waar het Gehuurde zich bevindt eventueel informatie in te winnen omtrent aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld de lokale wet- en regelgeving.

3.      De Huurder is zelf verantwoordelijk voor het kunnen aantonen van zijn of haar identiteit middels een geldig document zoals een paspoort (binnen en buiten de EU) – of identiteitskaart binnen de EU.

4.      De Huurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste visa, vaccinatiebewijzen en/of rijbewijs.

5.      De Huurder is gehouden zelf kennis te nemen van de wet- en regelgeving en zich conform die betreffende wet- en regelgeving te gedragen van het land waar het Gehuurde zich bevindt.

6.      Indien de Huurder verzuimd in zijn of haar verantwoordelijkheid zoals in de voorgaande leden is gesteld, dan is de Huurder hier zelf voor verantwoordelijk en draagt de Huurder hieromtrent alle risico’s, verplichtingen en komt dat derhalve voor diens rekening.

7.      De Huurder verplicht zich ertoe het Gehuurde inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.

8.      De Huurder is gehouden om het Gehuurde in dezelfde staat zoals de staat bij oplevering door de Verhuurder aan de Huurder op te leveren. 

9.      Het is de Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om het Gehuurde voor meerdere personen te huren dan wel te gebruiken dan is vermeld op de boekingsbevestiging.

10.  Voorts is de Huurder het volgende verplicht ten aanzien van het Gehuurde:

a.       Gebreken dan wel op, aan of bij het Gehuurde onverwijld aan de Verhuurder te melden;

b.      Verboden te roken in het Gehuurde;

c.       Verboden feesten te organiseren in het Gehuurde;

d.      Bij einde huur het Gehuurde bezemschoon achter te laten;

e.      Linnen- en beddengoed afgehaald te hebben en op een centrale plek verzameld te hebben;

f.        De Huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht;

g.       Prullenbakken legen en de vuilniszakken deponeren in de daartoe bestemde afvalcontainers.

11.  Indien de Huurder in strijd handelt met een van de voorgaande leden, dan is de Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd aan de Verhuurder van 50,00 (vijftig) EUR per overtreding. De totale som van de direct opeisbare boete zal worden verrekend met de betaalde waarborgsom door de Huurder. Onverminderd het recht van de Verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te eisen. 

12.  In het Gehuurde zijn huisdieren uitdrukkelijk niet toegestaan. Dit geldt te allen tijde, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 – In- en uitcheck 

1.      Ten behoeve van de in- en uitcheck van het Gehuurde vindt geen persoonlijke sleuteloverdracht plaats. Hiervoor wordt verwezen naar de instructies die aan de Huurder zijn toegekomen aangaande het sleutelkluisje.

2.      De Huurder kan op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur (in de middag) inchecken. 

3.      De Huurder is gehouden om op de dag van vertrek uiterlijk 10:00 uur (in de ochtend) uit te checken. 

Artikel 9 – Ontbinding 

 1. Indien de Huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Verhuurder het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Verhuurder recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 3. Opzegging van een Overeenkomst betreffende de huur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik dat naar zijn aard van korte duur is ingevolge artikel 7:232 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is niet mogelijk. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

1.      De Huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. 

2.      De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd. 

3.      Klachten van de Huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de Huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de Verhuurder te worden gemeld. 

4.      De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de Huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het Gehuurde of omliggende tuin. 

5.      De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het Gehuurde of op het terrein van Fjord Rentals/Verhuurder voor eigen risico van de eigenaar een/of belanghebbende.

6.      Indien de Verhuurder toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan is de Verhuurder slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

Artikel 11 – Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Verhuurder in de nakoming van enige verplichting jegens Huurder niet aan Verhuurder kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verhuurder kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen en maatregelen van overheidswege. 
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Verhuurder niet aan zijn verplichtingen jegens de Huurder kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verhuurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verhuurder is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Verhuurder als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Honorarium/Prijzen 

 1. Alle bedragen zijn in euro's en inclusief servicekosten, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders is overeengekomen.
 2. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Verhuurder behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Verhuurder in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Huurder door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 3. Verhuurder heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Huurder het recht om de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden op het moment dat deze prijswijziging ingaat. Verhuurder zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Huurder mededelen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 13 – Betaling en facturering huursom

1.      De huursom (inclusief kosten en borg) wordt door middel van overboeking van het bedrag op het door de Verhuurder doorgegeven bankrekeningnummer of via een betaling middels iDeal door de Huurder aan Verhuurder voldaan. 

2.      Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, dient een aanbetaling van 40% (veertig procent) van de huursom bij de boeking te worden voldaan door Verhuurder.

3.      In beginsel dient uiterlijk 8 (acht) weken voor aankomst de volledige huursom door de Huurder te zijn voldaan aan Verhuurder overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

4.      Bij boekingen binnen 8 (acht) weken voor aankomst dient de volledige huursom, in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, ineens (volledig) te worden voldaan.

5.      Bij - dan wel na eerste herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering van het Gehuurde te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling. Voorts zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Huurder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verhuurder te melden.

7.      Vertrek door de Huurder eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van reeds betaalde huur en andere Kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de kosten voor schoonmaak.

8.      Indien Verhuurder door overmacht of verkoop van het vakantiewoning c.q. het Gehuurde genoodzaakt is de Overeenkomst te annuleren, dan zal hij de Huurder hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich daarbij tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De Huurder heeft uitdrukkelijk geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 1. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Verhuurder op Huurder en de verplichtingen van Huurder jegens Verhuurder direct opeisbaar.

Artikel 14 – Borgsom

1.      De Huurder betaalt een borgsom. De borgsom van 500,00 EUR zoals is bepaald in de Overeenkomst dient voldaan te worden bij de aanbetaling van de boeking. 

2.      Uit deze borgsom zal door de Verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de Huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen. 

3.      Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de Huurder tijdig doorgegeven te worden aan de Verhuurder. 

4.      De borgsom zal door Verhuurder aan Huurder binnen twee (2) weken na terugkomst worden terugbetaald.

5.      De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de Huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd, hiervoor wordt verwezen naar artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de Huurder aan de Verhuurder te worden gemeld.   

6.      De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van Huurder gedaan. De Verhuurder is gerechtigd om bij vaststelling van de schade nadat de Huurder het Gehuurde heeft verlaten, deze schade alsnog te verhalen op de Huurder.

Artikel 15 – Inventaris

1.      Huurder is gehouden om als een goed huurder betaamt om te gaan met de aanwezige spullen in het Gehuurde en het Gehuurde zelf.

2.      Bij aanvang van de Overeenkomst zal er een inventarislijst aanwezig zijn in het Gehuurde, de Huurder is gehouden om bij het einde van de huurperiode het Gehuurde achter te laten conform deze inventarislijst.

3.      Behoudens gevallen van normaal gebruik en normale slijtage is de Huurder verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of vermissing van spullen die op de inventarislijst dan wel spullen die zich in, om of nabij het Gehuurde bevinden.

4.      Indien de inventaris niet compleet is, dan is de Verhuurder toegestaan om (een deel van) de borgsom in te houden.

Artikel 16 – Klachten

 1. Indien zaken ontbreken in het Gehuurde of indien Huurder klachten ondervindt die aan de Overeenkomst gerelateerd zijn, dan dient de Huurder dit onverwijld – doch binnen 24 (vierentwintig) uur na aankomst dan wel na het ontdekken van het gebrek – aan de Verhuurder te melden.
 2. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Verhuurder is gemeld, wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren. 
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Huurder niet op, indien de Huurder handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 17 – Overdracht

 1. Rechten en plichten van Huurder uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 18 – Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Huurder aan Verhuurder het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de Huurder wordt aangemerkt als consument waarop een ander recht van toepassing is, dan zijn de dwingendrechtelijke bepaling van dat recht op hen van toepassing. Voor het overige geldt dat het Nederlandse recht van toepassing is.
 3. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verhuurder gevestigd is.

Artikel 20 – Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21 – Wijziging of aanvulling

 1. Verhuurder is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Verhuurder Huurder tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. 
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Verhuurder de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Huurder het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.